Kinderverpleegkundige

De kinderverpleegkundige is werkzaam op de boxen/zalen-unit van de kinderafdeling. Hier worden kinderen verpleegd van 0-18 jaar, met uiteenlopende aandoeningen. Op de afdeling wordt patiëntgericht verpleegd. De werkzaamheden die de kinderverpleegkundige zoal verricht zijn onder andere: Voorzien in algemene dagelijkse levensbehoefte (ADL), medicatie toediening, infusen, wondverzorging en monitoring.

De kinderverpleegkundige loopt dagelijks visite met kinderartsen en andere specialisten. Zij nemen zitting in het Multidisciplinair overleg (MDO), begeleiden cursisten, geven klinische lessen, ondersteunen de arts tijdens ingrepen in de behandelkamer en participeren in de voorbereiding naar de operatie. De kinderverpleegkundige biedt veiligheid en structuur en ondersteunt ouders in het participeren in de zorg rondom hun kind. Dit omdat ouders/verzorgers onlosmakelijk verbonden zijn met hun kind. Samen met de ouders streeft de kinderverpleegkundige naar het bieden van ontwikkelingsgerichte zorg op het niveau van het kind.

Opleiding
De opleiding tot gespecialiseerd kinderverpleegkundige is gericht op het verwerven van kennis, vaardigheden en beroepsattitude noodzakelijk om gespecialiseerde verpleegkundige zorg te kunnen verlenen aan zieke kinderen.

De inservice opleiding start in maart en september. De duur is minimaal 13 maanden en wordt door de praktijk bepaald binnen de kaders van de LRVV. Inservice wil zeggen dat de opleiding bestaat uit werken en studeren tegelijkertijd. Dit betekent dat de leerling een dienstverband heeft met het ziekenhuis. De opleiding wordt betaald door het ziekenhuis en de student ontvangt een salaris. De combinatie leren-werken kenmerkt zich door een opklimmende moeilijkheidsgraad. De nieuwe leerstof wordt steeds gerelateerd aan de praktijk en het reeds geleerde. Zo wordt naast verbreding ook verdieping van de leerstof bereikt.

Praktijkdeel
Het praktijkgedeelte wordt vormgegeven door de praktijkopleiders van Noordwest Ziekenhuisgroep in samenspraak met de opleiders van de Amstel Academie en andere deelnemende ziekenhuizen. Het praktische deel staat onder begeleiding van een werkbegeleider. De praktijkleerperioden zijn verdeeld in drie blokken en vinden plaats op de couveuseafdeling en kind/boxen afdeling. Er wordt geleerd aan de hand van praktijkopdrachten. Praktijkopdrachten hebben betrekking op de verschillende leeftijdscategorieën en diverse aandoeningen/behandelingen. Elke praktijkleerperiode wordt beoordeeld. Er wordt stage gelopen op een consultatiebureau voor zuigelingen en peuters/kleuters en op de polikliniek Kindergeneeskunde. Tevens wordt de mogelijkheid geboden om stage te lopen op locatie Alkmaar. Deze laatste stage is niet verplicht. De stages zijn doelgericht en gestructureerd door middel van doelstellingen, stageopdrachten en reflectieverslagen.

Theoriedeel
Het theoriegedeelte wordt verzorgd door de opleiders van de Amstel Academie. Het theoretische gedeelte bestaat uit 38 lesdagen van 7 uur. De opleiding begint met een lesblok van 15 aaneengesloten lesdagen. In de loop van de opleiding volgen, afhankelijk van de startdatum, 3 lesblokken. De opleiding is verdeeld in 15 modulen; iedere module kent een studiehandleiding, een praktijkdeel en zo nodig een reader. Aan de orde komen het gezonde kind en de extramurale jeugdgezondheidszorg, het zieke kind in het ziekenhuis en de diverse (sub)specialismen. De cursist dient, naast de lesdagen, rekening te houden met een studiebelasting van minimaal 5 uur per week. Er wordt getoetst door middel van praktijkopdrachten, schriftelijke toetsen, leerverslagen en/of werkstukken, een en ander wordt per module bepaald. Bij het met goed gevolg afleggen van alle onderdelen van de opleiding wordt een diploma uitgereikt, samen met een resultatenoverzicht.